MAPES
Variació de fronteres a Europa
des de 1500 fins 2006

Sèrie de mapes d'Europa
cada 100 anys (1-2000)

Mapes de geografia contemporània

Tipus de govern al món durant el sXX