El document de gràfics va lligat als apunts. En alguns paràgrafs hi ha la referència numèrica: 1, 2, 3a... que es corresponen a les planes del power point.
Exposició sobre
la societat anterior
a les revolucions

Ideologia i
variants històriques
del nacionalismePensament liberal
econòmic i polític

Exposició sobre un terme clau de
la política contemporània


Pensament socialista
amb les seves variants